Om oss

Danselaget er ein foreldredreve organisasjon. Vi gir opplæring for barn og unge innan fleire folkelege danse- og musikksjangrar (som Frikardans/halling, Michael Jackson-dans/Hip Hop m.m.) og vi har familiegrupper for små barn.

Styret i Nesodden Danselag (15.9.14 - ):

Medlemskap

Vedtekter for Nesodden Danselag

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Nesodden danselag og ble stiftet 23.01.2009

§ 2 Formål
• Nesodden Danselag er en organisasjon som driver opplæring for barn og unge innen flere folkelige danse- og musikksjangre. Det arrangeres bl.a. kurs i halling, break, Michael Jackson-dans, eldre folkemusikkinstrumenter (munnharpe/seljefløyte/durspill), fele, folkesang og rap.
• Laget ønsker å skape moderne scenekunst i møtepunktet mellom eldre og nyere folkelige tradisjoner. Laget arbeider hvert år fram mot en forestilling med danseteater, der profesjonelle er på scenen sammen men barna.
• Laget ønsker å skape arenaer hvor voksne og barn kan synge og danse sammen. Vi arrangerer jevnlig familiedans og små konserter. Vi har en egen dansegruppe for voksne, og to småbarnsgrupper hvor barn og voksne synger og danser sammen.
• Laget ønsker å skape arenaer for videreføring av norsk folkemusikk- og dans.
• Laget ønsker å videreføre tradisjonen med å danse til levende musikk, og oppleve samspillet mellom dansere og musikere. Så langt det er mulig skal det være spelemann til stede på øvingene i hallingdans og levende musikk i de ulike sjangrene på forestillingene. De som ønsker det skal også få mulighet til selv å spille til dans.
• Laget ønsker å skape et klima for at gutter og jenter kan delta i same type danseaktivitet. Vi håper på sikt å kunne bryte med trenden om at jenter og gutter deltar i hver sine danseaktiviteter.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer
De barna som er med på kursene er medlemmer i laget. Hvert barn har en foresatt som også er medlem.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer over 16 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis. Det er søskenrabatt og rabatt for de som har dårlig betalingsevne. Dette avtales eventuelt med kasserer.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Forslag som skal diskuteres på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer over 16 år har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§ 9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Nesodden Danselag.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
For at valg av styremedlemmer skal være gyldig må det være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Diskutere innkomne forslag
2. Velge:
a) Leder og nestleder
b) PR-ansvarlig og styremedlem(mer)

§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

§ 13 Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum tre medlemmer. Styret er høyeste myndighet.

Styret skal:

1. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
2. Administrere og føre nødvendig kontroll med Nesodden Danselags økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
3. Representere Nesodden Danselag utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper /avdelinger
Nesodden Danselag kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Nesodden Danselag, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Nesodden Danselag utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan foretas på styremøte.

§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av Nesodden Danselag kan vedtas av styret. Alle styremedlemmene må være til stede. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Nesodden Danselag. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Nesodden Danselag, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.

Som møteleder ble valgt: Kari Mariussen

Utpekt til å underskrive protokoll: Anne Merete Driveklepp

Stiftelsesdokumentet ble fremlagt. Det kom ikke forslag om endringer i vedtektene. Foreningen ble så besluttet stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt: Kari Mariussen

Som styrets medlemmer ble valgt:

Navn: Kari Mariussen Adresse: Beksrudveien 33, 1458 Fjellstrand
Navn: Anne Merete Driveklepp Adresse: Flaskebekkveien 9, 1450 Nesoddtangen
Navn: Kjersti Normann Adresse: Blåbærstien 14 b, 1450 Nesoddtangen

Undertegnet av stifterne.

Navn Kari Mariussen
Adresse Beksrudveien 33, 1458 Fjellstrand

Navn Anne Merete Driveklepp
Adresse Flaskebekkveien 9, 1450 Nesoddtangen

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.

Nesodden, den 23.01.2009